Obduktionen

Föräldrarna efterfrågas kort efter att bebisens död om de godkänner en obduktion för att få försöka fastställa dödsorsaken.  Frågan är inte lätt att besvara och svaret vet var och en bäst själv.

Obduktionen är främmande för de flesta och kan vara lite skrämmande. Med obduktion menas att den döda kroppen undersöks för att faställa dödsorsaken. Det finns medicinska och rättsmedicinska obduktioner. Vid en medicinsk obduktion vet man att döden orsakats av sjukdom, men det är oklart vilken typ av sjukdom det är frågan om. Vid en rättsmedicinsk obduktion misstänks en olycka eller ett brott ligga bakom döden och obduktionen utförs på begäran av polisen. Intrauterina dödsfall kan leda till en rättsmedicinsk obduktion om barnet fötts dött i hemmet. 

Dödsorsaken vid fosterdöd utreds främst genom medicinska obduktioner. Obduktionernas tillförlitlighet och trovärdighet är högt uppskattade eftersom obducenterna arbetar under omständigheter där de är förpliktigade att skriva utlåtanden baserade på sanna fakta. Obduktionsutlåtandena är exakta och kan inte förfalskas på sjukhus.

En medicinsk obduktion kräver föräldrarnas godtycke. Det kan hjälpa föräldrarna att dödsorsaken utreds (kan det upprepas eller behandlas, eller var det slumpen som avgjorde). Alla gånger kan dödsorsaken inte fastställas. För att den medicinska vetenskapen och utveckligen av nya behandlingsmetoder är det viktigt att en del avlidna barn obduceras. Efter obduktionen kan synliga spår av den täckas genom att klä barnet.

Barnet remitteras till obduktion genom en att läkaren formulerar en remiss. Det döda barnets kropp transporteras till enheten för patologi där obduktionen vanligen utförs inom tre dygn. I samband med obduktionen tar man provbitar från olika organ för mikroskopi. Dessa prover är nödvändiga för att kunna utreda dödsorsaken.

Obduktionen resulterar i en patologs utlåtande där dödsorsaken framgår. I de flesta fall är utlåtandet klart före efterkontrollen då man får höra resultaten. Föräldrarna kan be att få en kopia av utlåtandet, vilket vårdgivande personal ibland kan motsätta sig. Detta beror på att det är bra att läsa utlåtandet tillsammans med någon med kunskaper inom medicinsk vetenskap för att undvika missförstånd.  Utlåtandet innehåller mätningsar och yttre inspektion av centrala nervsystermet, blodcirkulations organ, moderkaka, andningsorgan, matsmältningsorgan, inre-sekretoriska blodbildande organ och urogenitala organ. I slutet av utlåtandet finns en sammanfattning och förslagen på dödsorsak, samt diagnos.

Dödsattestet för länsstyrelsen och Statistikcentralen utfärdas av vårdgivande läkaren på avdelningen antingen direkt efter obduktionen eller inom tre månader om fastställandet av dödsorak förutsätter undersökning sv mikroskopiprover. Vid en rättsmedicinsk obduktion kan det ta ännu längre att få undersökningsresultaten.

Efter obduktionen förvaras barnets döda kropp på enheten för patologi tills föräldrarna eller begravningsbyrån hämtar kroppen, som vid avhämtning kan kläs antingen av föräldrarna eller av personal.

Referenser:

Wikipedia

Ohjepankki