Patientskador

Vården under graviditet och förlossningen i Finland är i regel höklassig och tillförlitllg.  Trots det kan patientskador äga rum i sjukhus, vårdcentraler och privata kliniker. Även övriga problemsituationer som uppstår mellan patient och vårdgivare kan behöva utredas även om det inte handlar om egentliga patienskador. Då en patientskada upptått är det viktigt att de som lidit av skadan, samt vårdgivarna, blir rättvist och sakligt behandlade. 

Om du misstänker en patienskada lönar det sig i första hand att kontakta sjukhusets patientombudsman, som ger information om hur man ska gå till väga för att få sina patientjournaler och vårddokument. Om det finns belägg för att att anmäla en patientskada hjälper patientombudsmannen och socialarbetaren dig att fylla i en skadeanmälan. Då den misstänkta skadan lett till att barnet dött eller svårt skadats anmäls misstanken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.   

Om patienskadan visar sig vara allvarlig kan en advokat anlitas för att sköta ärendet i tingsrätten.

 

Jag miste mitt barn pga. ett misstag som läkaren gjorde under operationen under förlossningen. Min son dog pga. syrebrist och själv fick jag allvarliga skador i samma operation. Först kom chocken över att jag mist barnet, men sedan kom en ännu större chock då jag fick veta att det berodde på en patientskada. Jag fick lyckligtvis hjälp och rekommenderades redan på sjukhuset att anmäla ärendet till till Patienförsäkringscentralen och Valvira. Patiensförsäkrningscentralen utredde ärendet i cirka 6 månader varefter de gav beslutet där de konstaterade att en patientskada uppstått och jag var berättigad till ersättning. Sjukhusets patientombudsman hjälpte mig att fylla i blanketten för ersättningskrav och Patientförsäkringcentralen ersatte bl.a. bergravningskostanderna, samt kris- och traumaterapia som jag hade stor nytta av. Valviras utredning tog cirka ett år varefter de konstaterade att en patientskade skett och läkaren ålades en eninran.  

Efter detta kontaktade jag Potliasvahinko Ab och fick hjälp att föra ärender vidare. Nu undersöker kriminalpolisen ärendet.Jag vet inte hur länge utredningen kommer att ta och om den kommer att leda till en rättsprocess. Jag anade aldrig att den här processen skulle ta så här länge. En lång och tung väg. Med sorgen kom vetskapen om att någon annan med sin slarvighet var ansvarig över att mitt barn dog. Jag fick uppleva ett papperskrig och långsam byråkrati. Ibland förstår jag inte ens hur jag orkar föra ärendet vidare i redan över två år. Men jag kunde inte ha handlat annorlunda för jag upplever mig vara skyldig mitt barn detta. Mamma, 32 år -

 

Referenser:

Suomen potilasvahinkoapu

Patientförsäkringscentralen

Valvira